Żłobek Montessori „RAJ MALUSZKA”
Ul. Dąbska 18 D
31-572 Kraków
605-423-047
 
biuro@raj-maluszka.eu

Standardy ochrony małoletnich

STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

w Żłobku „Raj Maluszka”Wstęp do dokumentu

Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić dzieciom w Żłobku „Raj Maluszka” harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.


Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników żłobka jest
działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy
placówki, praktykanci, stażyści i wolontariusze dążą do ich wszechstronnego rozwoju
z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki, praktykant, stażysta i wolontariusz traktuje dziecko
z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy
w jakiejkolwiek formie przez pracowników żłobka, praktykantów, stażystów i wolontariuszy
wobec dziecka.

Pracownicy, praktykanci, stażyści i wolontariusze zobowiązani są do realizacji wyżej
wymienionych celów zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami
wewnętrznymi placówki.


Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 oraz 535)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. poz. 1870)

 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1606)

 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781)

 5. Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. 1991 r. nr 120 poz. 526)

 6. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2012 poz. 1169).


Rozdział I

Objaśnienie terminów

§ 1

 1. Pracownik żłobka - każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy współpracy, także stażyści, wolontariuszei praktykanci.

 2. Dziecko – dziecko objęte opieką placówki.

 3. Opiekun dziecka– osoba uprawniona do reprezentowania dziecka - Rodzic lub Opiekun prawny.

 4. Dane osobowe - wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka.

 5. Zgoda opiekuna dziecka - zgoda co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

 6. Przemoc/Krzywdzenie dziecka - popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika żłobka, rodziców/opiekunów dziecka czy inną dorosłą osobę.

 7. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Dzieci Przed Przemocą – pracownik wyznaczony przez Dyrektora żłobka, który sprawuje nadzór nad realizacją Standardów w placówce.

 8. Zespół interwencyjny – zespół powołany przez Dyrektora Żłobka w przypadku krzywdzenia dzieci.


Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 

§ 2 

 1. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika żłobka, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i zgłosić ten fakt Dyrektorowi. Każde uzasadnione podejrzenie powinno być zgłoszone. Uzasadnione podejrzenie jest podstawą do podjęcia interwencji.

 2. Pracownik żłobka ma obowiązek podjęcia interwencji zawsze  w przypadku: 

 1. podejrzenia krzywdzenia dziecka na podstawie jego obserwacji,  

 2. gdy dziecko ujawniło doświadczenia krzywdzenia, 

 3. gdy inna osoba (dorosła lub dziecko) zgłosiła fakt krzywdzenia dziecka. 

 1. W przypadku, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik żłobka, zostaje sporządzona notatka służbowa i przekazana bezpośrednio do Dyrektora żłobka, który przeprowadza rozmowę oraz
  w razie konieczności  podejmuje działania dyscyplinujące.


§ 3 

 1. Dyrektor wzywa rodziców/opiekunów dziecka, co do którego powziął informacje o możliwości krzywdzenia i informuje ich o sytuacji dziecka.

 2. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład, którego wchodzą osoby mogące mieć wiedzę
  o sytuacji dziecka oraz mają możliwości wsparcia i zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. W skład zespołu mogą także wchodzić osoby spoza placówki, które mogą pomóc dziecku.

 3. Zespół interwencyjny sporządza:

 1. opis sytuacji w żłobku i rodzinnej dziecka   na   podstawie   rozmów z dzieckiem, dyrektorem, opiekunami, psychologiem, rodzicami i opiekunami prawnymi lub innych informacji uzyskanych przez członków zespołu,

 2. plan pomocy dziecku na podstawie w/w opisu.

 1. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

 1. działań, jakie żłobek zapewnia dziecku w celu poczucia bezpieczeństwa,

 2. wsparcia, jakie żłobek zaoferuje dziecku,

 3. skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku lub przekazanie informacji o takich miejscach, jeżeli istnieje taka potrzeba


§4 

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez opiekuna rodzicom/opiekunom prawnym
  z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 2. Opiekun informuje rodziców/opiekunów prawnych o obowiązku żłobka zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura, Policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego - procedura „Niebieskiej Karty”).

 3. Po poinformowaniu rodziców przez opiekuna – zgodnie z punktem poprzedzającym – Dyrektor żłobka składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, Policji lub wniosek
  o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych w punkcie poprzedzającym instytucji.


§ 5 

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się Kartę interwencji. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka. (załącznik nr 1)

 2. Wszyscy pracownicy żłobka i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacjiw tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.


Rozdział III

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka ze żłobka

§ 6

 1. Dziecko powinno być odbierane ze żłobka przez rodziców/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 2. Bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, oraz osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków odurzających lub/i osobom np. przejawiających agresywne zachowanie, które nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, dziecko nie będzie wydawane.

 3. Fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków odurzających lub/i osobie np.przejawiającej agresywne zachowanie, która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, będzie każdorazowo zgłoszony do Dyrektora żłobka, natomiast powtarzające się sytuacje w konsekwencji do OPS lub do innych instytucjiw celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka.

 4. W przypadku nieodebrania dziecka ze żłobka do godziny zamknięcia żłobka lub próby odebrania przez osobę upoważnioną w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/środków odurzających, opiekunka niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie.

 5. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie odebrania dziecka, opiekunka kontaktuje się z Dyrektorem. Następnie Dyrektor kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.

 6. W przypadku częstych/notorycznych spóźnień rodzica/opiekuna i odbieranie dziecka po godzinie zamknięcia żłobka – opiekunka sporządza notatkę służbową i informuje Dyrektora,
  a w konsekwencji Dyrektor Żłobka fakt ten może zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka lub żłobek interweniuje poprzez wniosek o wgląd
  w sytuację dziecka.

 7. Wszystkie działania opiekunki związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.


Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych

 § 7

 Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

 1. Pracownik placówki ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

 2. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Pracownik żłobka jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 4. Pracownik żłobka może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacje dziecka.

 5. Pracownik żłobka nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego rodzicach/opiekunach prawnych, ani o sytuacji rodzinnej dziecka.

 6. Pracownik żłobka nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi ani z ich rodzinami, opiekunami.

 7. Pracownik żłobka nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów  o sprawie dziecka lub jego opiekunów. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik żłobka jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

 8. Pracownik żłobka, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się
  w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 9. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia żłobka. Decyzję w sprawie udostępniania pomieszczeń podejmuje Dyrektor żłobka.

 10. Dyrektor żłobka poleca pracownikom  przygotować wybrane pomieszczenie    w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie żłobka dzieci. 

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka.

 § 8

 1. Żłobek  uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 2. Pracownikowi żłobka nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (m.in. filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 4. Upublicznienie przez pracownika żłobka wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (np. fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka.


Rozdział VI

Kodeks postępowania z dzieckiem.

 § 9 

 1. Wszyscy pracownicy żłobka dbają o dobro dziecka, respektują jego prawa, zwracają się do dzieci
  z należytym szacunkiem.

 2. Pracownicy żłobka wykonując czynności pielęgnacyjne i higieniczne zobowiązani są do zachowania intymności dziecka i wykonywania tych czynnościw poszanowaniu dziecka np. podczas przewijania, pomocy przy korzystaniu dziecka z toalety, przy ubieraniu  i rozbieraniu się , przy zachęcaniu do  jedzenia.

 3. Stanowcze interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie fizycznym są dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dotyczących: 

 1. konfliktów pomiędzy dziećmi (np. rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie, itp.),

 2. działań z zakresu pomocy przedmedycznej (działania ratunkowe związane z udzieleniem pierwszej pomocy),

 3. zagrożenia lub paniki spowodowanej czynnikami zewnętrznymi (np.pożar, intensywne zjawiska atmosferyczne, niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.). 


Rozdział VII

Monitoring stosowania Standardów

 § 10 

 1. Dyrektor żłobka wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Standardów bezpieczeństwa w żłobku (załącznik nr 2).

 2. Żłobek monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 3. Dyrektor żłobka przed zatrudnieniem pracownika poznaje dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki w tym stosunek do wartości podzielanych przez żłobek takich jak ochrona praw dzieci i szacunek ich godności.

 4. Dyrektor dba o to aby osoby przez niego zatrudnione posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.

 5. Przed zatrudnieniem od przyszłego pracownika uzyskuje dane osobowe potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, oraz uzyskuje od kandydata zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 6. Jeśli osoba, która ma zostać zatrudniona posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów

 7. Dyrektor żłobka, musi uzyskać oświadczenie o państwie lub państwach w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwana do celów działalności zawodowej związanej z kontaktami z dziećmi

 8. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Standardów i wskazywać naruszenie Standardów 
  w żłobku.

 9. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie Standardów opracowują i przeprowadzają raz  w roku Ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów (załącznik nr 3), a wnioski przedstawiają Dyrektorowi Żłobka.

 10. Dyrektor  wprowadza zmiany do Standardów i przedstawia je pracownikom.

 11. O wprowadzeniu Standardów informowani są rodzice, mają możliwość zapoznania się                    z zapisami Standardów.

 12. Pracownicy żłobka stale podnoszą swoje kompetencje w obszarze pomocy dziecku krzywdzonemu uczestnicząc w różnych formach edukacyjnych (szkolenia, webinary, udział
  w konferencjach, inne).


Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 § 11 

 1. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników żłobka (w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną).

 3. Standardy ochrony dzieci przed przemocą obowiązuje wszystkich pracowników żłobka,
  a znajomość ich treści potwierdzają własnoręcznym podpisem (załącznik nr 4).

 4. Dyrektor  informuje rodziców o Standardach Ochrony Dzieci Przed Przemocą obowiązujących 

w Żłobku, na początku każdego roku szkolnego.


………………………………………….. 

(data ogłoszenia)                                                                       ………………………………………….. 

(podpis i pieczęć dyrektora)

Załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Dzieci przed przemocą  Karta interwencji

1. Imię i nazwisko dziecka 


2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) 


3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia 


4. Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa 

Data 


Działanie 

5. Spotkania z opiekunami dziecka 

Data 


Opis spotkania 

6. Forma podjętej interwencji 

(zakreślić właściwe) 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Wgląd w sytuację dziecka/rodziny.Inny rodzaj interwencji. Jaki? …………………………………………….................. 

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji 

Data

Nazwa organu

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach/działania placówki/działania rodziców 

Data 

Działanie 


Załącznik nr 2 do Standardów ochrony dzieci przed przemocą            Kraków, dn. ……………………... 


Wyznaczenie osoby koordynatora

  (w razie nieobecności Dyrektora Żłobka)


Dyrektor Żłobka „Raj Maluszka” w  Krakowie, ul. Dąbska 18 d wyznacza panią/pana: 


…………………………………………………………………………………………………

do pełnienia funkcji koordynatora – osoby odpowiedzialnej za realizację Standardów ochrony 


dzieci przed przemocą w Żłobku w okresie.........................................
……………………………………………. 

                                                                                     (podpis i pieczęć dyrektora)                                                                                   ...................................................

                                                                                        (podpis koordynatora)Załącznik nr 3 do Standardów ochrony dzieci przed przemocą


Monitoring standardów – Ankietamonitorująca poziom realizacji Standardów


tak 

nie 

1. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed przemocą, obowiązujące w placówce, w której pracujesz? 2. Czy zapoznałeś się z dokumentem Standardy ochrony dzieci przed przemocą?3. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci? 4. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci? 5. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartychw Standardach ochrony dzieci przed przemocą przez innego pracownika?*6. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów ochrony dzieci przed przemocą?** *Jakie naruszenia zasad zawartych w Standardach ochrony dzieci przed przemocą przez innego pracownika zaobserwowałaś/łeś? 

……………………………………………………………………………....…………………

…………………………………………………………………………………………………

**Uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów ochrony dzieci przed przemocą

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik nr 4 do Standardów ochrony dzieci przed przemocą


………………….., dnia………………………

OŚWIADCZENIEJa niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się ze Standardami ochrony dzieci przed przemocą obowiązującą w Żłobku  „Raj Maluszka” i przyjmuję je do realizacji.
                                                                                          .........................................

data, czytelny podpis pracownika