Żłobek Montessori „RAJ MALUSZKA”
Ul. Dąbska 18 D
31-572 Kraków
605-423-047
535-464-599
biuro@raj-maluszka.eu

Statut

STATUT
Żłobka pod nazwą „Raj maluszka”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, której pełna nazwa brzmi:  Żłobek „Raj maluszka ”.  Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa


§ 2

Żłobek działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019.0.409 tj.), zwanej dalej „Ustawą”;
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014.925); 
4. Niniejszego Statutu i Regulamin Żłobka


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 
3

 

Celem działania Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia. Opieka może być sprawowana do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rokżycia. Żłobek jest placówką trzy-oddziałową zlokalizowaną na parterze budynku zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Dąbskiej 18 D. 


Oddziały dzieci zgrupowane są według zbliżonego wieku dzieci:

 

Oddział I – do 21 dzieci w grupie,
O
ddział II – do 20 dzieci w grupie,

Oddział III – do 20 dzieci w grupie

Dopuszcza się inną liczbę oddziałów w zależności od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.

 


§ 4

 

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom: opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć metodą Montessori, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny, właściwy do wieku dziecka, wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi, zapewnienie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłaszanych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb.


§ 5

 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka:

- w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie; jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy 
w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci”; 

- w okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela, dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych przy zachowaniu zgodności z przepisami Ustawy.

 

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:

 

 troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, 
 wyrabianie nawyków higieny życia codziennego 
 prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori,
 wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
 kształtuje postawy społeczne,
 rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,
 współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą
i wspierającą działania wychowawcze,
 udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.

 

§ 6

 

Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 dobrem dziecka,
 potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

ROZDZIAŁ III

Zarządzanie Żłobkiem

§ 7

 

Żłobkiem zarządza Dyrektor Żłobka, do obowiązków którego należy:
nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Żłobek celów z założeniami statutu Żłobka, zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Żłobka, zatrudnianie i zwalnianie kadry Żłobka, ustalanie wysokości i terminu wpłat uiszczanych przez Rodziców wychowanków, kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, administracyjną, merytoryczną, oraz finansowo-księgową Żłobka, reprezentowanie Żłobka na zewnątrz, opracowywanie dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku, ustalenie ramowego rozkładu dnia, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów, gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, współpraca 

z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka, prowadzenie 
i archiwizowanie dokumentacji Żłobka.ROZDZIAŁ IV

Organizacja Żłobka

§ 8

 

1. Żłobek jest placówką opiekuńczo  wychowawczą oraz edukacyjną, zapewniającą opiekę 
i wychowanie dzieci od ukończenia 20-tego tygodnia życia do 3 roku życia.  Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku, z wyłączeniem świąt kościelnych, dni ustawowo wolnych od pracy i 24 grudnia-Wigilia Oddziały Żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-18.00.
2. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
3. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz 
na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.
4. Działania opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne są realizowane na podstawie tygodniowych planów opiekuńczo – wychowawczych obejmujących treści odnoszących się do wszechstronnego rozwoju dziecka i realizowane są przez udział w zajęciach ruchowych, konstrukcyjno – manipulacyjnych, plastycznych, dydaktycznych, tematycznych, umuzykalniających.
5. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, akceptacji takim, jakimi są, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych, poszanowania godności i własności osobistej, indywidualnego procesu 
i własnego tempa rozwoju, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, życzliwego 
i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

§ 9


W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków.


§ 1
0

 

1. Kwalifikacji do Żłobka podlegają dzieci, które w momencie rozpoczęcia uczęszczania do Żłobka ukończą co najmniej 6 miesiąc życia. 
2. Rekrutacja do Żłobka ma charakter ciągły, co oznacza, że złożenie karty zgłoszeniowej może nastąpić przez cały rok. 
3. W razie braku wolnego miejsca sporządzona zostanie lista rezerwowa. 
4. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Dyrektorem Żłobka.
5. Rodzice chcący skorzystać dofinansowań wynikających z ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym zobowiązani są do przedstawienia rozszerzonych danych dzieci i rodziców w formie oświadczenia, które stanowi załącznik do umowy.
6. W przypadku, gdy wszystkie miejsca w Żłobku są zajęte, a któreś z dzieci uczęszczających do Żłobka jest nieobecne przez dłuższy okres czasu (urlopowanie), Żłobek może przyjąć inne dziecko na miejsce dziecka czasowo nieobecnego, z tym zastrzeżeniem, że umowa o świadczenie usług opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku zawierana pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka przychodzącego do żłobka a właścicielem – dyrektorem Żłobka jest zawierana jedynie na okres planowanej nieobecności dziecka czasowo nieobecnego (urlopowanego).


§ 11

 

1. Mając na względzie fakt godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz studentów i pracowników współpracujących z Uczelnią która była inicjatorem powstania żłobka, pierwszeństwo w rekrutacji do placówki mają dzieci pracowników i studentów ww. uczelni .

2. Warunkiem udziału w  rekrutacji jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz 
z dokumentami potwierdzającymi istnienie statusu preferencyjnego (zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenie kontynuowania studiów itp.). Na podstawie tych dokumentów uczestnicy rekrutacji są wpisywani na odpowiednią listę rezerwową, w zależności od grupy preferencyjnej. W momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych zgłoszeniu nadawany jest numer potwierdzający złożenie dokumentów.
3. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci pracowników i studentów Uniwersytetu Papieskiego, następnie dzieci osób współpracujących z Uczelnią, dzieci z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej dzieci) oraz w miarę możliwości żłobka dzieci niepełnosprawne, następnie miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci mieszkańców okolic żłobka.
4. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku w trakcie trwania roku szkolnego przyjmowana jest kolejna osoba z danej listy rezerwowej. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w momencie zwolnienia się miejsca.

 

§ 12

 

Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Żłobku 
na zasadach określonych poniżej:

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wejścia na salę, w której przebywa ich dziecko w okresie adaptacji ich dziecka, tj. w okresie poprzedzającym bezpośrednio świadczenie przez Żłobek usługi opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku. Okres adaptacji ma na celu przystosowanie dziecka do nowego środowiska, funkcjonowania w grupie rówieśniczej 
i zaznajomienia z opiekunami.
2. Rodzice/opiekunowie prawni chcący uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Żłobku zobowiązani są do niezakłócania pracy opiekunów oraz zaopatrzenia się w czyste obuwie zamienne.

 

§ 13

 

 

1. W żłobku może zostać utworzona Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka .
2. Dyrektor żłobka informuje rodziców na początku każdego roku szkolnego o możliwości utworzenia Rady Rodziców, 
3. Jeżeli rodzice wyrażą chęć utworzenia Rady Rodziców Dyrektor żłobka umożliwia zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie rodziców o jego terminie. Zebranie rodziców odbywa się co najmniej raz w roku.

 

 

 

§ 14

 

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy: rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów; rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy 
i bezpieczeństwo innych dzieci; dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, dziecko jest nieobecne w Żłobku nieprzerwanie przez okres 45 dni, umowa 
o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła.

 

Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej

ROZDZIAŁ V

Opłaty

§ 15

 

1. Opłata (czesne) za pobyt dziecka w Niepublicznym  Żłobku wynosi: 

            A – 2100,00 PLN  ( dziecko przebywa do 10 godz. w placówce). Opłata zostaje

           pomniejszona jeśli Żłobek ,,Raj Maluszka” otrzyma dotację. Wówczas czesne zostanie 

           pomniejszone o wysokość dotacji.  

           B – 1600,00 PLN  ( dziecko przebywa do 5 godzin w placówce). Jw. czesne zostanie

           pomniejszone o otrzymaną przez placówkę dotację.

 

Żłobek podejmuje aktywne starania o pozyskanie dofinansowania do opłat ze środków publicznych. Szczegółowe i aktualne informacje na temat dopłat i dofinansowań znajdują się na stronie internetowej żłobka i tablicy ogłoszeń

    

Wysokość opłaty stałej (czesnego) za pobyt dziecka w Żłobku jest niezmienna i nie jestuzależniona od obecności lub absencji chorobowej Dziecka w Żłobku. Czesne nie ulega zwrotowi lub odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka

 

2. Pełna dzienna stawka żywieniowa wynosi 19.00 PLN, posiłki diety 23 PLN . (Stawka może ulec zmianie). Miesięczna stawka za wyżywienie wynika z kalkulacji – stawka Xilość dni w miesiącu.
3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu 
do godziny 19:00 poprzedniego dnia, opłata za dzienne wyżywienia dziecka nie zostanie naliczona. W przypadku braku informacji w powyższym trybie przyjmuje się na potrzeby obliczenia wysokości opłaty za wyżywienie, iż dziecko było obecne w tym dniu 
w Żłobku
4. Dziecko może korzystać z wybranych posiłków lub zrezygnować z ich wykupienia. 
W przypadku wybrania odpowiedniego posiłku rodzic wnosi tylko należną  opłatę 
za część wyżywienia dziennego. Rodzic może zrezygnować z opłat za wyżywienie wtedy gdy będzie przynosić własne wyżywienie dla dziecka, ale tylko w fabrycznie zamkniętych słoiczkach. 
5. Do 5-ciu dni od podpisania umowy Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej, 600 PLN – gwarantuje ona dziecku miejsce w Niepublicznym  Żłobku .
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca. 
7. Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty 
z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne 
z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego. 
8. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy  żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości: 30 PLN za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. 
9. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka ,,Raj Maluszka” wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy.
10. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne. 
11. Żłobek nie zapewnia środków higienicznych (np. pieluchy, mokre chusteczki), które Rodzic zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 1
6

 

1. Dyrektor Żłobka może dokonać zmian Statutu. Akty i decyzje dotyczące działalności Żłobka wydawane przez Dyrektora Żłobka nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu, zostaje 
on zamieszczony na stronie internetowej żłobka.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Niniejszy statut wchodzi w 
życie z dniem 01.09.2023 r. Każdorazowa zmiana Statutu wymaga umieszczenia na stronie internetowej żłobka.