Żłobek Montessori „RAJ MALUSZKA”
Ul. Dąbska 18 D
31-572 Kraków
605-423-047
 
biuro@raj-maluszka.eu

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „RAJ MALUSZKA”


Niepubliczny żłobek „Raj maluszka” przy ul. Dąbskiej 18 D w Krakowie jest wpisany od dnia  17.10.2016  r. do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
  (Dz. U. 2019.0.409 tj.), zwanej dalej „Ustawą”;

 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);

 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2014.925); 

 4. Statutu  Niepublicznego żłobka  „Raj maluszka”;

 5. niniejszego Regulaminu.Rozdział I. 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki. 

2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności: 

a) organizację pracy Żłobka 

b) ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku 

c) obsadę  Żłobka; 

d) zasady funkcjonowania Żłobka; 

e) zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, 

f) warunki i sposób udzielania świadczeń przez Żłobek 

3. Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym prawa i obowiązki rodziców; 


§ 2


1. Placówka opieki dziennej nad dziećmi „Raj maluszka", zwana dalej placówką, mieści się przy ulicy Dąbskiej 18 D  w Krakowie. 

2. Placówka sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi
w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat.

3. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt kościelnych, dni ustawowo wolnych od pracy
i 24 grudnia-Wigilia. 

Informacja ta podawana jest rodzicom na początku września każdego roku.

4. Placówka może liczyć maksymalnie 61 dzieci, z zachowaniem ustalonej opieki, tj. jedna osoba na 5 lub 8 dzieci w zależności od wieku dzieci.

Oddziały dzieci zgrupowane są według zbliżonego wieku dzieci:

 

Oddział  I – do 21 dzieci w grupie,
Oddział  II – do 20 dzieci w grupie,

Odział  III – do 20 dzieci w grupie


Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

6.30-8.30

-przyjmowanie dzieci do żłobka, indywidualne zabawy, praca
z materiałem Montessori

8.30 - 9.30

- pielęgnacja*, przygotowanie do śniadania, wspólny posiłek

9.30 - 11.15

- zabawy edukacyjne, rozwojowe, realizacja planu pracy żłobka: motoryka

 mała, duża, arteterapia, rytmika, muzykoterapia, drama

- pielęgnacja, przygotowanie do drugiego śniadania, wspólny posiłek 

- spacer, zabawy ruchowe na powietrzu

11.15 -12.00

-Przygotowanie do obiadu, wspólny posiłek

12.00 – 14.30

-pielęgnacja

-przygotowanie do drzemki,

-czas na sen lub leżakowanie

14.30 – 15.30

- pielęgnacja, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

15.30- 18.00

-zajęcia dodatkowe, językowe zabawy, rozchodzenie się dzieci do domu

*pielęgnacją -  trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistejRozdział II.

Personel Żłobka

§ 3

1. W skład personelu Żłobka wchodzą dyrektor żłobka, z-ca dyrektora ds.dydaktycznych opiekunowie, pomoc opiekuna

2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników. 


Obowiązki Dyrektora Żłobka:

§ 4

1. Kierowanie bieżącą pracą Żłobka. 

2. Opracowanie dokumentacji: Regulaminu, karty zgłoszeniowej i informacyjnej, umów
dla Rodziców. 

3. Organizowanie prawidłowego funkcjonowania placówki, kierowanie i odpowiedzialność za jej prawidłowe działanie oraz wykonywanie zadań statutowych. 

4. Planowanie przydziału środków przeznaczonych zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne
i materiały, wyposażenie i konserwację urządzeń do zabawy oraz nauki dzieci. 

5. Zarządzanie infrastrukturą, przeglądy mienia i wyposażenia oraz podejmowanie odpowiednich działań, aby placówka była bezpiecznym miejscem dla Dzieci, pracowników i odwiedzających, dokonywanie przeglądu i interpretacji przepisów państwowych oraz opracowywanie procedur
w celu spełnienia tych przepisów (np. dotyczących bezpieczeństwa i ochrony). 

6. Organizacja pracy Żłobka (godzin funkcjonowania, planu dnia, tygodniowego rozkładu zajęć, zaopatrzenia, dostaw posiłków itd.), odpowiedzialność za jej sprawny i prawidłowy przebieg. 

7. Prowadzenie rekrutacji i oceny pracowników. Wyszukiwanie odpowiedniej kadry oraz organizacja, kierowanie i nadzorowanie działań opiekunów dzieci w zakresie świadczenia opieki nad małymi Dziećmi. 

8. Organizacja i prowadzenie współpracy z rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do Żłobka. 

9. Monitorowanie postępów dzieci oraz przeprowadzanie konsultacji z rodzicami / opiekunami prawnymi. 

10. Inne czynności niezbędne dla prawidłowego działania placówki oraz zadania zlecone przez organ założycielski. 

11. W czasie nieobecności Dyrektora Żłobka jego obowiązki przejmuje wskazany przez niego pracownik. 

12. Dyrektor Żłobka opracowuje zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
na poszczególne stanowiska pracy. 

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

§ 5

1.Opracowuje tygodniowe plany zajęć dostosowane do poszczególnych grup wiekowych 

2. Wysyła plany zajęć drogą elektroniczną do rodziców dzieci oraz wywiesza na tablicy  przeznaczonej do informacji dla rodziców. 

3. Przygotowuje pomoce potrzebne do przeprowadzenia zajęć i przeprowadza je w poszczególnych grupach. 

4. Ściśle współpracuje z głównymi opiekunkami poszczególnych grup, przekazuje im wskazówki dotyczące prowadzenia dalszych zajęć w grupie. 

5. Przygotowuje materiały na stronę internetową placówki. 

6.Wysyła zdjęcia do rodziców dzieci. 

7.Wraz z opiekunkami grup przygotowuje scenariusze i przygotowuje dzieci do imprez okolicznościowych. 

8. Prowadzi raz w tygodniu zajęcia logopedyczne dla najstarszej grupy.

9.W godzinach 8.00-9.00 codziennie w razie zainteresowania rodziców przekazuje spostrzeżenia dotyczących dzieci w zakresie rozwoju i postępów dziecka. 

10. Współpracuje z psychologiem pracującym w placówce. 

11. Szuka nowych inicjatyw, które będą wpływać na dobre funkcjonowanie placówki. 

12. Pełni zastępstwo w czasie urlopu Dyrektora Placówki.


Obowiązki Opiekuna

§ 6

1. Zapewnienie Dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych; reagowanie natychmiast na każdy płacz i wołanie Dziecka; pełen troskliwości stosunek do Dzieci, łagodne i wyrozumiałe ich traktowanie. 

2. Zagwarantowanie należytej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej. 

3. Poszanowanie godności Dziecka i respektowanie jego praw. 

4. Planowanie i przeprowadzanie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Dziecka, ponoszenie odpowiedzialności za ich jakość. 

5. Planowanie i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny Dziecka, właściwy dla jego wieku. 

6. Inicjowanie i organizacja imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. 

7. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do pracy z przydzieloną grupą wiekową. 8. Organizacja planu dnia i dbałość o jego wykonanie. 

9. Karmienie Dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach. 

10. Natychmiastowe zawiadamianie Dyrektora Żłobka o objawach chorobowych zauważonych
u Dzieci. 

11. Natychmiastowe zawiadamianie Dyrektora Żłobka o zdarzeniach dotyczących Dzieci. 

12. Odpowiednie przygotowanie Dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza. 

13. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym używaniem Zachowanie zasad BHP, dbałość o ład i porządek w salach pobytu Dzieci oraz innych pomieszczeniach Żłobka. 

14. Niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora Żłobka o zauważonym w placówce: wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia, oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób o grożącym niebezpieczeństwie. 

15. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod pracy, dostosowanych do wieku Dzieci; 

16. Planowanie własnego rozwoju zawodowego, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

17. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych. 

18. Odpowiedzialność za życie i zdrowie podopiecznych Żłobka podczas ich pobytu w Żłobku
oraz spacerów, wycieczek poza jej teren. 

19. Wspieranie i współpraca z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami Dzieci w zakresie podejmowanych działań opiekuńczych i wychowawczych. 

20. Realizacja zaleceń Dyrektora Żłobka oraz organu założycielskiego 

21. Wykonywanie wszelkich innych prac przydzielonych przez Dyrektora lub organ założycielski wynikających z bieżącej działalności placówki oraz niezbędnych dla jej prawidłowego działania.Obowiązki Pomocy Opiekuna

§ 7

1. Pomoc Opiekunom w pielęgnacji i opiece nad Dziećmi w wieku od 6 m-ca życia do 3 lat (mycie,
    przebieranie, układanie do snu, spacer, zabawa). 

2. Pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków. 

3. Pomoc w kuchni i jadalni. 

4. Pomoc Dzieciom w spożywaniu posiłków. 

5. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach Żłobka. 

6. Inne czynności niezbędne dla prawidłowego działania placówki zlecone przez Dyrektora Żłobka
  i organ założycielski.


§ 8

1.Opiekę nad dziećmi w Żłobku sprawują opiekunowie / pedagodzy (zwani dalej: opiekunami).

Jeden opiekun zajmuje się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, Gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia maksymalnie pięciorgiem dzieci. 

2. Wymiar pracy opiekunów określa Kodeks Pracy. Opiekunowie pracują według miesięcznego grafiku ustalonego przez Dyrektora żłobka

 3. W Żłobku „Raj maluszka”, osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje
oraz badania lekarskie.

Rozdział III

Zasady funkcjonowania Żłobka

§ 9


Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku obejmuje zgodnie z normami dla wieku dziecka:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

 2. wyżywienie,

 3. higienę snu i wypoczynku,

 4. zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie
  i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.

 5. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka,

 6. działania profilaktyczne, promujące zdrowie,

 7. działanie na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania,

 8. bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi,

 9. opiekę i pomoc psychologiczną.

§ 10

1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa,
że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie
i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

 3. Rodzic ma obowiązek oddawania dziecka opiekunowi w sali i odbierania dziecka
z placówki z rąk opiekuna w sali. 

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko. 

5. Dzieci chore lub z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane do żłobka. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia w ciągu dnia, informuje się o tym telefonicznie rodziców/ opiekunów, którzy mają obowiązek jak najszybszego odebrania dziecka z placówki.

6. W przypadku powrotu dziecka po chorobie wymagane jest zaświadczenie od lekarza
o możliwości uczęszczania do placówki. 

7. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki
z poszanowaniem prawa do prywatności.


Rozdział IV

Opłaty

§ 11


1. Opłata (abonament miesięczny) za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 

* w zależności od wymiaru czasowego - podana na stronie internetowej żłobka i w umowie, względnie ustalona indywidualnie z rodzicem (Karnet). Czesne jest stałe i nie podlega odliczeniom.

2. Opłata za całodzienne wyżywienie  jest naliczana zgodnie  z obowiązującym cennikiem firmy cateringowej  i  jest pobierana z dołu, do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić opłatę abonamentową  z góry na następny miesiąc - do 5 dnia każdego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty
z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego. 

4 a) Odliczenia nieobecności następują w kolejnym miesiącu, pod warunkiem zgłoszenia
do godz. 19:00  poprzedniego dnia  sms-em lub mailem (605 423 047,  biuro@raj-maluszka.eu).

4 b) Za każdą dodatkową godzinę ponad wykupiony czas pobytu rodzic uiszcza opłatę
w wysokości 30,00 zł.

5. Jednorazowe wpisowe jest opłatą bezzwrotną i wynosi 600 zł. 

6. Wszelkie opłaty na poczet placówki wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy
lub gotówką w biurze.

* numer rachunku bankowego 08 1940 1076 3171 0855 0000 0000, 31-572 Kraków,
ul.Dąbska 18 d/ LU 11-13  Elżbieta Chechelska (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko wpłacającego, imię dziecka )


Rozdział V

Prawa i obowiązki rodziców

§ 12

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

a) przestrzeganie statutu Żłobka, 

b) przestrzeganie  Regulaminu żłobka, 

c) przestrzeganie terminowego uiszczania opłat za żłobek oraz opłat dodatkowych wynikających np. z dłuższego pobytu dziecka 

d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku. 

2. Rodzice maja obowiązek poinformowania na piśmie Dyrektora Żłobka o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie. 

3. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki i właścicieli Żłobka. 

4. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych Dyrektora Żłobka i stosować się do nich. 


§ 13

Rodzice maja prawo do: 

1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

2. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów oraz psychologa w rozpoznawaniu przyczyn
i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy, 

3. Wyrażania i przekazywania opiekunom i kierownikowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka, 

4.Kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka, 

5.Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka organowi prowadzącemu
i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany Dyrektor Żłobka. 

6. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe


§ 14

 Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią: 

1. Umowa na świadczenie usług. 

2. Karta informacyjna 

3. Statut Żłobka.  

4. Regulamin Żłobka

§ 15

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.