Żłobek Montessori „RAJ MALUSZKA”
Ul. Dąbska 18 D
31-572 Kraków
605-423-047
 
biuro@raj-maluszka.eu

Regulamin

REGULAMIN 

Niepublicznego Żłobka „Raj maluszka” w Krakowie

 Niniejszy regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Państwa dzieci. Prosimy więc o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

Informacje podstawowe

1. Placówka opieki dziennej nad dziećmi „Raj maluszka", zwana dalej placówką, mieści się przy ulicy Dąbskiej 18 D  w Krakowie. 

2. Placówka sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi
w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat.

 3. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt kościelnych, dni ustawowo wolnych od pracy i 24 grudnia-Wigilia.

Informacja ta podawana jest rodzicom na początku września każdego roku.

4.Opieka nad dzieckiem sprawowana jest do 10 godzin dziennie. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica może zostać wydłużona, za dodatkową opłatą.

5. Placówka może liczyć maksymalnie 61 dzieci, z zachowaniem ustalonej opieki, tj. jedna osoba na 5 lub 8 dzieci w zależności od wieku dzieci.

Bezpieczeństwo dzieci

1. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.

2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie
i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

 3. Rodzic ma obowiązek oddawania dziecka opiekunowi w sali i odbierania dziecka
z placówki z rąk opiekuna w sali. 

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko. 

5. Dzieci chore lub z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane do żłobka. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia w ciągu dnia, informuje się o tym telefonicznie rodziców/ opiekunów, którzy mają obowiązek jak najszybszego odebrania dziecka z placówki.

6.  W przypadku powrotu dziecka po chorobie wymagane jest zaświadczenie od lekarza
o możliwości uczęszczania do placówki.


7. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.


Organizacja

1. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka, 
i pieluszki, jeśli dziecko z nich korzysta, chusteczki mokre i suche oraz kremy do higieny, których dziecko używa.

2. Szczegóły planu opieki dziennej dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci. 

3. Każdego dnia proponujemy dzieciom cztery główne posiłki (plus owocowe przekąski, które rodzice dostarczają codziennie sami :

  • śniadanie 

  • zupa 

  • drugie danie

  • podwieczorek


4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci (np. alergie). Jeśli dziecko nie korzysta z oferowanych przez placówkę posiłków, rodzice są zobowiązani dostarczyć je tylko w fabrycznie zamkniętych słoiczkach. 

. Za jakość posiłków dostarczanych przez rodzica żłobek nie odpowiada,
jak również za skutki ich spożycia. Posiłki dostarczone przez rodzica przechowywane
są w lodówce od momentu przyniesienia, do momentu podgrzania i podania. 

Opłaty

1. Opłata (abonament miesięczny) za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 

* w zależności od wymiaru czasowego - podana na stronie internetowej żłobka i w umowie, względnie ustalona indywidualnie z rodzicem. Czesne jest stałe i nie podlega odliczeniom.

2. Opłata za całodzienne wyżywienie  jest naliczana zgodnie  z obowiązującym cennikiem firmy cateringowej  i  jest pobierana z dołu, do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.


3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić opłatę abonamentową  z góry na następny miesiąc - do 5 dnia każdego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 - dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego. 

4 a) Za każdy dzień nieobecności dziecka odlicza się dzienną stawkę żywieniową
pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 19.00 poprzedniego dnia sms-em lub mailem (605 423 047,  biuro@raj-maluszka.eu).

4  b) Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy  żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości: 30  PLN za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku. 


5. Jednorazowe wpisowe jest opłatą bezzwrotną i wynosi 600 zł. 

6. Wszelkie opłaty na poczet placówki wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy.

* numer rachunku bankowego 08 1940 1076 3171 0855 0000 0000, 31-752 Kraków,
ul. Dąbska 18d/ LU 11-13 Elżbieta Chechelska (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko wpłacającego, imię dziecka )

Postanowienia końcowe

1. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę placówki zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Pracownicy placówki zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju
i szczęśliwego dzieciństwa. 

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy z placówką. 

4. Raz na 3 lata dopuszcza się tygodniową przerwę w funkcjonowaniu, związaną
z remontem placówki.Kraków, 01.09.2023 r.